Mediere Online Romania – MEDIEREA, alternativa la justitie.

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Actualizare la 28.02.2017
 
.

REGULAMENT din 13 mai 2007 de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere

(la data 27-iul-2007 actul a fost aprobat de Hotarirea 5/2007 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2)Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 13-iul-2016 Art. 1, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 2

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor legale privind medierea şi atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.
(la data 13-iul-2016 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 3

(1)Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu.
(la data 17-aug-2011 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 2247/2011 )

(11)Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege.
(la data 29-apr-2015 Art. 3, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 24/2015 )

(2)Nicio organizaţie sau asociaţie constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveşte activităţile de mediere şi control al medierii.

(la data 29-apr-2015 Art. 3, alin. (3) din capitolul I abrogat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 11-apr-2014 Art. 3, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I din Hotarirea 5/2014 )

(la data 11-apr-2014 Art. 3, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I din Hotarirea 5/2014 )

Art. 4

Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii,

CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere

SECŢIUNEA 1: Funcţionarea Consiliului de mediere

Art. 5

(la data 13-iul-2016 Art. 5, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 24/2016 )

(2)Pot avea calitatea de membru al Consiliului persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite prin Statutul profesiei de mediator.
(la data 13-iul-2016 Art. 5, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 24/2016 )

(3)Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.
(la data 17-aug-2011 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 2247/2011 )

(4)Consiliul îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţă care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor.

(5)Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani şi începe la data preluării acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se realizează prin semnarea contractului de mandat de către fiecare membru al Consiliului, ca act subsecvent procesului-verbal de şedinţă.
(la data 13-iul-2016 Art. 5, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 6

(1)Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.

(2)Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului.
(la data 06-sep-2011 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 2450/2011 )

Art. 7

(1)Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de 2 ani. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.
(la data 25-oct-2013 Art. 7, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 4346/2013 )

(2)Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.

Art. 8

(1)Structura Consiliului, prevăzută în anexa nr. 1, este stabilită prin organigrama propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului reuniţi în şedinţă.
(la data 13-iul-2016 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 24/2016 )

(2)Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi.

(3)Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.
(la data 12-ian-2011 Art. 8, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 517/2010 )

(31)Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) şi a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înfiinţează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcţiona un grup de lucru pentru transpunerea acestora şi înfiinţează Registrul Entităţilor SAL-SOL.
(la data 15-mai-2015 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Hotarirea 29/2015 )

(4)În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin următoarele comisii consultative cu caracter permanent:

a)Comisia consultativă a corpului profesional;

b)Comisia consultativă pentru calitatea formării;

c)Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere;

d)Comisia pentru promovarea medierii;

e1)Comisia privind relaţia cu sistemul judiciar;
(la data 13-iul-2016 Art. 8, alin. (4), litera D. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 27-ian-2012 Art. 8, alin. (4), litera E. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 7/2012 )

f)Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative;

g)Comisia legislativă.

(5)_

a)În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează şi adoptă regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţă.

b)Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.

c)Regulamentele comisiilor consultative sunt publice şi intră în vigoare de la data de la care se afişează pe site-ul Consiliului.

d)Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea şi la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.

(6)Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din preşedinţii corpului profesional al mediatorilor autorizaţi din fiecare judeţ, a cărei consultare este necesară pentru adoptarea oricăror decizii privitoare la organizarea şi reglementarea profesiei de mediator.
(la data 29-apr-2015 Art. 8, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 24/2015 )

(7)Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator, a